• KERAMEIKON

  • ART

  • Current
Call for new members at KERAMEIKON

Na temelju članka 11. Statuta Udruženja, objavljuje se

 

 

 

GODIŠNJI NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U REDOVITO ČLANSTVO

Zahtjev treba sadržavati:

 ●   Biografiju kandidata s kratkim prikazom dosadašnjeg djelovanja               na području keramike
●  Pet fotografija ( na papiru i CD-u )  originalnih kandidatovih  radova

  Popunjenu prijavicu 

Zahtjeve s priloženim dokazom o uplaćenoj kotizaciji u iznosu od 400 kn, potrebno je dostaviti najkasnije 7. listopada 2016. godine na slijedeću adresu: 

KERAMEIKON, 

Hrvatsko keramičarsko udruženje, 
Križanićeva 13, 
42000 Varaždin ( za natječaj )
OIB 44989422119
Kunski rn:  HR0923600001102230705   Reiffeisenbank d. d., 
Petrinjska 59, Zagreb
(u rublici poziv na broj upisati vlastiti OIB)

Rezultati izbora bit će poznati nakon Godišnje skupštine
KERAMEIKON-a, koja će se održati u listopadu, 2016. godine.

   
keine photo  
10.06.2023 - 22:24